Privatumo politika

Mes, KOSTAVITA, V. Ravluševičiaus Firma, juridinio asmens kodas 124414288, PVM mokėtojo kodas LT100013704617, adresas Kranto g. 9-1, Nemenčinė, LT-15177 Vilniaus r. (toliau - Bendrovė arba Mes), rūpinamės savo internetinio puslapio https://kostavita.lt naudotojo (toliau - Jūs arba Naudotojas) duomenų saugumu ir privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis svetainę

I. Pagrindinės sąvokos

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

II. Asmens duomenys

 1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
 • Mūsų teisėtas interesas
 • Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas
 1. Tvarkomi asmens duomenys

Bendrovė tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens, įmonės duomenis, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono numeris ); 
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį
 1. Asmens duomenų saugojimo terminai
  Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 1. Asmens duomenų teikimas
  Bendrovė teikia Jūsų duomenis:
 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

III. Bendrovės naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

Bendrovė veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

 1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
  Bendrovė tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Nepasaint to, negarantuojame absoliutaus jūsų asmeninių duomenų saugumo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę.

Šioje pranešimo dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame pranešime pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
kreiptis į bendrovę su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“).

V. Kitos nuostatos

5.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

5.2. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais:
Kranto g. 9-1, Nemenčinė, LT-15177 Vilniaus r.
+370 659 77771

Slapukų politika

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Apsilankius bet kurioje svetainėje, informacija gali būti išsaugoma ar atkuriama naršyklėje, pasinaudojus slapukais. Ši informacija gali būti apie jus, jūsų nuostatas, įrenginį ar naudojama siekiant padaryti, kad svetainė veiktų taip, kaip tikitės. Slapukai interneto svetainėms padeda rinkti ir analizuoti svetainės lankomumo statistiką, palaikyti ar pagerinti svetainės funkcionalumą, sustiprinti apsaugą ir t.t. Ši informacija paprastai tiesiogiai neidentifikuoja jūsų, bet ją pasitelkus gali būti teikiamos labiau suasmenintos tinklapio funkcijos. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

Slapukų rūšys:

Slapukai gali būti pirmosios šalies ir trečiosios šalies:

 • Pirmosios šalies slapukai: tai yra mūsų pačių slapukai, realizuojami šioje svetainėje, kurioje lankotės.

 • Trečiosios šalies slapukai: šiuos slapukus pateikia trečiosios šalys (pvz.: Google).

Taip pat slapukai skirstomi ir pagal jų funkcionalumą, t. y. griežtai privalomi (būtinieji), analitiniai, funkciniai, reklaminiai slapukai.

Griežtai privalomi (būtinieji) slapukai

Šių slapukų reikia, kad svetainė galėtų veikti, ir jų mūsų sistemose išjungti negalima. Jie paprastai nustatomi tik reaguojant į jūsų atliktus veiksmus, kurie prilygsta paslaugų prašymams, pavyzdžiui, privatumo nuostatų nustatymą, prisijungimą ar formų pildymą. Galite nustatyti, kad naršyklė blokuotų šiuos slapukus ar įspėtų apie juos, bet tokiu atveju kai kurios svetainės dalys gali neveikti.

Norėdami apsaugoti internetinės svetainės lankytojų duomenis ir privatumą jiems pateikiant klausimus ar pageidavimus per kostavita.lt kontaktinę formą, tam mes naudojame “Google Inc.” (“Google”) teikiamą “reCAPTCHA” paslaugą. „Google reCaptcha“ yra naudojama siekiant sužinoti, ar kontaktinės formos užklausa yra padaryta žmogaus ar automatinio, mechaninio roboto, kuris gali pakenkti internetiniam puslapiui.
Šiuo tikslu puslapio lankytojų įvestis yra perduodama “Google” ir ten laikoma. Naudodamiesi “reCaptcha” jūs sutinkate, kad jūsų pateiktas atpažinimas bus naudojamas jūsų duomenų skaitmeninimui.
IP adresas, kurį jūsų naršyklė išsiunčia į “reCaptcha”, nebus sujungtas su kitais “Google” pateiktais duomenimis. Šie duomenys priklauso nuo “Google” nukrypstančios privatumo politikos.

Analitiniai slapukai

Šie slapukai suteikia galimybę skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, taip galime įvertinti ir gerinti svetainės našumą. Jie padeda sužinoti, kurie puslapiai yra populiariausi, o kurie mažiausiai populiarūs, ir stebėti, kaip lankytojai juda svetainėje. Visa šiais slapukais surinkta informacija apibendrinama, todėl yra anonimiška. Jei neleisite šių slapukų, nežinosime, kada lankėtės mūsų svetainėje.

Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau Jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse. Jei neleisite šių slapukų, kai kurios ar visos šios funkcijos gali neveikti tinkamai.

Reklaminiai slapukai

Šiuos slapukus mūsų svetainėje nustato reklamavimo partneriai. Šios įmonės gali juos naudoti sudarydamos jūsų pomėgių profilį ir rodydamos jums aktualius skelbimus kitose svetainėse. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šių slapukų, negausite jums pritaikytų skelbimų kitose svetainėse.

Kodėl naudojame slapukus?

 • užtikrinti, kad mūsų svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti;

 • padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą;

 • nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų Jums dar patrauklesnė;

 • užsiimti veiksmingesne rinkodara.

Mes naudojame „Google Remarketing”

Ši technologija leidžia mums pateikti „Google“ reklamas partnerių tinklo svetainėse tiems vartotojams, kurie jau lankėsi mūsų svetainėje ir išreiškė susidomėjimą mūsų pasiūlymais. Reklamų atvaizdavimui naudojame slapukus. Šie slapukai leidžia mums analizuoti vartotojų elgesį, kai jie naršo mūsų svetainėje, ir taip suteikia galimybę teikti tikslines produktų rekomendacijas bei pritaikytas reklamas. Duomenis, kuriuos Google Ireland Ltd. (Airija) ir Google LLC (JAV) („Google“) surenka specialiai pritaikytos reklamos būdu.

Jei nenorite gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidaujate, kad Jūsų duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais galite išjungti „Google“ reklamų nustatymuose https://adssettings. pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad ištrindami visus slapukus iš savo įrenginio, „Google“ gali įdiegti naujus slapukus šiais tikslais, todėl gali prireikti atnaujinti deaktyvavimo nustatymus. Taip pat galite atsisakyti naudoti trečiųjų šalių slapukus, apsilankę http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Kaip veikia „Google“ patobulintos konversijos?

„Google“ patobulintos konversijos padeda tiksliau įvertinti „Google“ rodomų skelbimų efektyvumą. Štai kaip tai veikia:

1. Konversijos stebėjimas:
Įvykus konversijai jūsų svetainėje ar programoje (pvz., pirkimui, registracijai ar atsisiuntimui), „Google“ patobulintos konversijos sukuria jūsų el. pašto adreso (ir kitų įvestų duomenų, pavyzdžiui, telefono numerio) maišos kodą.
2. Duomenų siuntimas „Google“:
Maišos kodas saugiai siunčiamas „Google“. Svarbu pabrėžti, kad pats jūsų el. pašto adresas ar kiti įvesti duomenys nėra siunčiami „Google“.
3. Duomenų atitikimas:
„Google“ palygina gautą maišos kodą su savo klientų duomenų bazėje esančių el. pašto adresų, telefono numerių ir kitų panašių duomenų maišos kodais. Ši duomenų bazė apima vartotojus, kurie prisijungę prie „Google“ paskyrų ir leido „Google“ suasmeninti skelbimus.
4. Skelbimo efektyvumo įvertinimas:

Jei maišos kodas sutampa su duomenų bazėje esančiu kodu, „Google“ gali:

 • Nustatyti, kiek laiko praėjo nuo skelbimo peržiūros iki konversijos.

 • Įvertinti skelbimo, kuris paskatino konversiją, efektyvumą.

 • Optimizuoti skelbimų kampanijas, kad ateityje būtų pasiekta daugiau konversijų.

Svarbu pažymėti:
 • „Google“ niekada neatskleidžia jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims.

 • Jūs galite kontroliuoti, kokius duomenis „Google“ renka ir kaip jie naudojami. Daugiau informacijos apie tai rasite „Google“ privatumo politikoje.

Papildoma informacija:

Norėdami sužinoti daugiau apie „Google“ patobulintas konversijas, apsilankykite „Google“ patobulintų konversijų puslapyje: https://support./google-ads/answer/9888656?hl=lt

Norėdami sužinoti daugiau apie „Google“ privatumo politiką, apsilankykite „Google“ privatumo politikos puslapyje: https://policies./privacy?hl=en-US

Kaip valdyti slapukus

Galite pasirinkti neleisti naudoti slapukus, išskyrus griežtai privalomus (būtinus).

Norėdami pakeisti slapukų nustatymus, tai galite padaryti svetainės bet kuriame puslapyje atidarę slapukų nustatymų panelę pavadinimu "Slapukų politika", esančią lango apačioje. 


Atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriais atvejais, slapukų atsisakymas ar ištrynimas, gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Tvarkymo teisėtumas

tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

Kontaktų forma ir elektroninio laiško nuorodos

Jeigu jūs nuspręsite susisiekti su mumis naudojantis mūsų elektroninio pašto nuoroda nė vienas iš jūsų pateiktų duomenų nebus išsaugotas svetainėje ar pateiktas trečiosioms šalims. Duomenys bus sudėti į elektroninį laišką ir išsiųsti mums per jūsų pašto programą.

Lankytojui užpildžius kontaktų formas tinklalapyje, mes renkame duomenis, kurias lankytojas užpildo formoje, lankytojo IP adresą, naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų, o taip pat naudojame „Google“ patobulintas konversijas.

© 2024 IĮ „Kostavita“